Stypendium socjalne!

Stypendium szkolne ma charakter socjalny tj. przy jego przyznaniu bierze się pod uwagę kryterium dochodu na jednego członka w rodzinie, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Wnioski należy złożyć w terminie od 1 do 15 września 2020 r. (jest to termin ustawowy i Pan Burmistrz nie ma możliwości jego zmiany), wobec czego dochód należy wykazać z miesiąca sierpnia 2020 r.

Kryterium dochodu uprawniające do przyznania pomocy nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego roku i wynosi 528,00 zł (jest to kryterium ustawowe i Pan Burmistrz nie ma możliwości jego zwiększenia). Wnioski o przyznanie stypendium składa się do Urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia i obejmuje ono uczniów od klasy I szkoły podstawowej do ukończenia szkoły ponadpodstawowej (nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia).