Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie:

https://www.kuratorium.lodz.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja-do-szkol/

Zasady ogólne.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego  do szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/21 zostały przygotowane na podstawie:

 • ustawy a dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.996; zm.: Dz.U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669 i poz. 2245)
 • uchwały nr XXXI/41/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalania kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół  podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koluszki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
 • Zarządzenia Nr 12/2020  Burmistrza Koluszek z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów prowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koluszki, na rok szkolny 2020/2021, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Rekrutacja do klasy pierwszej w szkole podstawowej.

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I biorą udział:

dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013)

dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014 ),  które realizowały obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (na wniosek rodziców); jeżeli dziecko nie uczęszczało do przedszkola – wymagana jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 • Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do
 • klasy I – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia
 • W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać udział kandydaci zamieszkali poza obwodem
 • Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech szkół
 • Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych szkół według swoich preferencji
 • Szkoła umieszczona na liście na 1 pozycji nazywana jest szkołą pierwszego wyboru
 • Rodzice/prawni opiekunowie wypełniają wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka pobrany ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły, po podpisaniu przez oboje rodziców składają w sekretariacie szkoły
 • Do wniosku komisja rekrutacyjna może zażądać od rodziców/prawnych opiekunów dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
 • Podpisy rodziców/prawnych opiekunów złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności informacji ze stanem faktycznym
 • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana prze dyrektora szkoły
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata  kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć
 • W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce szkoły na liście preferencji kandydata /w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej
 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danej szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych
 • i nieprzyjętych, wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sadu administracyjnego.

Obwód Szkoły Podstawowej w Różycy:

Różyca, Żakowice, Kaletnik, Przanowice

Terminy:

Od 2 marca do 13 marca 2020r. Składanie zgłoszeń i wniosków osobiście do sekretariatu szkoły /w postępowaniu uzupełniającym od 4 maja do 8 maja 2020r./
Od 16 marca do 3 kwietnia 2020r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt. 1 /w postępowaniu uzupełniającym od 11 maja do 20 maja 2020 r./
6 kwietnia 2020r. Podanie do publicznej wiadomości  listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych /21 maja 2020 r. w postępowaniu uzupełniającym/
Od  7 kwietnia do 17 kwietnia 2020r. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do klasy I szkoły podstawowej, w postaci pisemnego oświadczenia /w postępowaniu uzupełniającym od 22 maja do 28 maja 2020 r./
20 kwietnia 2020 r. Wywieszenie listy dzieci przyjętych do klasy pierwszej / w postępowaniu uzupełniającym 29 maja 2020 r./

Kryteria naboru:

L.P. KRYTERIUM NABORU WARTOŚĆ PUNKTOWA DOKUMENTY POTWIERDZAJACE
1. Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne w tej samej szkole 2 Dane potwierdza dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki
2. Kandydat realizował obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu znajdującym się w obwodzie wybranej szkoły podstawowej 1 Dane potwierdza dyrektor przedszkola znajdującego się w obwodzie wybranej szkoły podstawowej
3. Wielodzietność rodziny kandydata: troje dzieci – 1 punkt, czworo dzieci – 2 punkty, pięcioro i więcej dzieci – 3 punkty od 1 do 3 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
4. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka – rodzic/opiekun prawny, pracują w obwodzie szkoły lub opiekunowie kandydata wskazani przez rodzica/rodziców/opiekunów prawnych, zajmujący się  dzieckiem pod nieobecność rodzica /rodziców/prawnych opiekunów, mieszkają w obwodzie szkoły 2 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego